2530 alumnos beneficiarios das axudas para prácticas en centros de traballo e en FP Dual


O obxectivo desta liña de actuación da Consellería de Cultura, Educación e Universidade é compensarlle ao alumnado parcialmente os gastos extraordinarios derivados da realización das devanditas actividades, que se desenvolven na empresa; ao tempo que se favorece a mobilidade transnacional das persoas que desexan formarse ou contribuír a actividades de formación noutros países, o que permite a mellora das competencias lingüísticas e profesionais.

Cómpre salientar a dificultade engadida que supón a crise sanitaria derivada da covid-19 para a realización de prácticas e actividade profesionalizadora en empresas, tendo en conta que os meses de marzo a xuño son nos que sempre hai máis alumnado realizando a FCT. Neste sentido a Xunta quere resaltar o enorme esforzo realizado polos centros educativos para conseguir empresas para o seu alumnado, sobre todo naqueles sectores máis afectados pola pandemia. Do mesmo xeito, hai que destacar a gran implicación do empresariado galego facilitando o acceso do alumnado aos centros de traballo.

Para facilitar o desenvolvemento da FCT, a Consellería presentou tamén no primeiro trimestre unhas instrucións específicas, que recollen unha serie de mecanismos e alternativas a poñer en marcha en función do tipo de ensinanza, co fin de flexibilizar as condicións da formación práctica co obxectivo de darlle as máximas facilidades ao alumnado para que poida completar o seu currículo, sen mermar a calidade na adquisición de coñecementos e destrezas asociadas a cada título.