A máscara non será obrigatoria en educación infantil, segundo Sanidade e Educación

Debuxo dun neno e unha nena lavándose as mans_La Moncloa
  • Ambos ministerios presentarán este xoves ante as comunidades autónomas un documento para iniciar o curso 2020-2021

Os Ministerios de Sanidade e Educación e Formación Profesional elaboraron un documento, que será presentado este xoves ás comunidades autónomas na Conferencia Sectorial de Educación, co obxectivo de expoñer unha estratexia consensuada para ofrecer unha contorna segura e saudable ao alumnado e persoal dos centros educativos, co fin de retomar a actividade presencial en setembro.

O texto indica así mesmo a forma de levar a cabo a detección precoz de posibles casos de COVID-19 e a xestión adecuada dos mesmos.

Os principios básicos que rexen as medidas definidas son os seguintes:

  • En educación infantil, ata o 4.º curso de Educación Primaria incluído, estableceranse grupos estables de alumnos, idealmente con 15 alumnos/as (máximo 20), que poden socializar sen manter a distancia interpersoal de forma estrita.
  • Pola súa banda, en 5.º e 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato os espazos reorganizaranse de forma que se conte cunha separación de polo menos 1,5 metros entre as mesas.
  • Priorizarase así mesmo, na medida do posible, a utilización dos espazos ao aire libre para a realización das actividades educativas e de lecer, en lugar dos pechados.
  • A máscara non será obrigatoria en educación infantil, mentres que en Primaria, de 1.º a 4.º, non será necesario o seu uso se se está co grupo estable de convivencia.
  • Para os alumnos que cursen a partir de 5.º de Primaria o uso de máscara será obrigatorio cando non se poida manter unha distancia interpersoal de 1,5 metros pero non cando se estea sentado no pupitre.
  • A limpeza do centro deberá facerse como mínimo unha vez ao día, reforzándose por exemplo nos aseos, onde será de polo menos tres veces ao día.
  • Débense realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e durante polo menos cinco minutos ao comezo da xornada, ao finalizar e entre clases, sempre que sexa posible. Cando as condicións meteorolóxicas e o edifico permítano aconséllase manter as xanelas abertas o maior tempo posible.