Arteixo oponse á instalación dun novo aeroxerador en Monteagudo


O concello de Arteixo oponse á instalación dun novo aeroxerador na zona de Pedra Queimada (parroquia de Monteagudo, na fronteira con Laracha e Carballo) debido ao seu negativo impacto ambiental e á súa proximidade a núcleos rurais. O novo parque está situado nos concellos de Arteixo, A Laracha e Carballo, e conta con dous aeroxeradores.

O Concello actuará co mesmo procedemento que seguiu no parque de Santa Leocaia: preparará unha alegación tipo para que os veciños póidana presentar e publicaraa durante os próximos días na web, e realizará reunións informativas cos veciños a partir da semana do 18 de xullo. O goberno municipal terá a mesma posición que mantivo respecto a os parques eólicos de Santa Leocaia e á liña eléctrica de evacuación que abastece a outro parque situado en Carballo.

O Concello de Arteixo tamén advirte na súa alegación que “ as actuacións previstas no Proxecto construtivo do parque eólico de Carboeiro afectan á morfoloxía da paisaxe, o contexto dos bens obxecto de protección”. Outro dos problemas que o Concello ve na instalación do parque eólico é que “o impacto visual dous aeroxeneradores é evidente tanto a nivel paisaxístico como respecto ó núcleo rural tradicional de Santa Locaia”, e engade os prexuízos que poden provocar a nivel acústico: “Resulta relevante facer mención á contaminación acústica e vos seus efectos de Santa Locaia, polo impacto na vida cotiá dous residentes é o risco que supón de fronte á perda de poboación e degradación dá paisaxe circundante”.

Tampouco contempla o Concello beneficios no mercado laboral motivados pola instalación do parque eólico. “Respecto do expresado non Proxecto do parque de Carboeiro sobre a creación de postos de traballo, non se desenvolve esta cuestión, nin se identifican os postos de traballo directos, indirectos ou inducidos, nin os beneficios que dito impacto xerará na contorna directamente afectada”, explica na alegación.