Así debemos votar | Con máscara e sen entregar o DNI

Os cidadáns que acudan votar este domingo deberán ir coa máscara posta e só quitala no caso de que se lles pida para comprobar a súa identidade, e deberán mostrar o seu DNI, pero non entregalo para evitar posibles contaxios de coronavirus.

PROTOCOLO PARA VOTAR EN GALICIA

– Será obrigatorio levar máscara para os votantes e os membros das mesas electorais, ademais de desinfectar as mans con frecuencia, sobre todo antes de entregar o voto e mostrar o DNI.

– Ás persoas que acudan sen máscara entregaráselles unha no momento de acceso ao local electoral para poder exercer o seu dereito ao voto.

– A tea que cobre nariz e boca terá que baixarse para a identificación. Deberá ser depositada nunha bandexa ou dispositivo similar.

– Recoméndase que os electores leven o voto xa preparado desde o domicilio.

– Debe evitarse a aglomeración de persoas á entrada e á saída dos locais electorais, e manter, en todo caso, a distancia de seguridade de dous metros. De non ser factible, e sempre que se empreguen as máscaras, deberá gardarse en todo caso un metro, como mínimo, de distancia interpersoal.

– No caso de presidentes, vocais e interventores haberá distancia interpersoal, recambio de máscaras cada catro horas, pantallas e solucións hidroalcohólicas, cuxo uso se reforzará durante o escrutinio.

– Deben manterse as portas do local electoral abertas a fin de evitar a necesidade de manipular manillas, pomos ou similares, pero evitando as correntes de aire.

– En caso de locais electorais de acceso a través de escaleiras ou ascensor, desaconséllase a utilización do ascensor excepto para as persoas que pola súa diversidade funcional así o requiran.

– No uso das escaleiras evitarase o contacto cos pasamáns e manteranse as portas abertas con cuñas ou outros sistemas para evitar o contacto das persoas coas manillas, pomos ou similares.

– Terán prioridade para a entrada as persoas votantes maiores de 65 anos ou con algunha discapacidade e as persoas que estas precisan para o seu auxilio.