Aviso legal

1. Titularidade

En cumprimento co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, indícanse a continuación os datos de información xeral do sitio web nhdiario.es:

  • Titular: Asoc. C.B.R.
  • Dirección: Ap. Correos 3, 15100, Carballo, A Coruña
  • Datos Rexistrais: CIF: G-15859366

2. Condicións de Uso

2.1. Acceso ao Sitio web: O acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

2.2. Normas de utilización do Sitio web: O Usuario obrígase a utilizar o Sitio web e todo o seu contido e servizos conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e nas presentes Condicións Xerais. Así mesmo, obrígase facer un uso adecuado dos servizos e/ou contidos do Sitio web e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros e/ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable. O Usuario obrígase a non transmitir, introducir, difundir e poñer ao dispor de terceiros, calquera tipo de material e información (datos, contidos, mensaxes, debuxos, arquivos de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, a moral, a orde pública e as presentes Condicións Xerais. A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluínte, o Usuario comprométese a: I.- Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos. II.- Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus e software nocivo) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do provedor de acceso, os seus provedores ou terceiros Usuarios da rede Internet. III.- Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente e nos tratados internacionais. IV.- Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal. V.- Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas piramidales”, ou calquera outra forma de solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso. VI.- Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información. VII.- Non suplantar a outros Usuarios utilizando as súas claves de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do Sitio web. VIII.- Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, patentes, marcas ou copyright que correspondan aos titulares do Sitio web ou a terceiros. IX.- Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do secreto das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal. O Usuario obrígase a manter indemne a NHDiario ante calquera posible reclamación, multa, pena ou sanción que poida vir obrigada a soportar como consecuencia do incumprimento por parte do Usuario de calquera das normas de utilización antes indicadas, reservándose, ademais, NHDiario o dereito para solicitar a indemnización por danos e prexuízos que corresponda.

2.3. Exclusión de Responsabilidade: NHDiario non asume ningunha responsabilidade sobre a actualización deste Sitio web para manter a información actualizada, nin garante que a información publicada sexa precisa nin completa. Por tanto, o Usuario debe confirmar que a información publicada sexa precisa e completa antes de tomar ningunha decisión relacionada con calquera servizo ou contido descrito neste Sitio web. O acceso do Usuario ao Sitio web non implica para NHDiario a obrigación de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños. NHDiario non se responsabiliza dos danos producidos no software e equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a utilización dos servizos ofrecidos no Sitio web. NHDiario non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

2.4. Contidos e servizos enlazados a través do Sitio web: O servizo de acceso ao Sitio web inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e Portais da internet (en diante, “Sitios Enlazados”). Nestes casos, NHDiario só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a NHDiario, sen que en ningún caso esta comunicación conleve a obrigación de retirar a correspondente ligazón. En ningún caso, a existencia de Sitios Enlazados debe presupoñer a formalización de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de NHDiario coas manifestacións, contidos ou servizos provistos. NHDiario non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e, por tanto, non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a NHDiario.

2.5. Propiedade intelectual e industrial: Todos os contidos do Sitio web, entendendo por estes, a título meramente enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual de NHDiario ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos. As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de NHDiario ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso ao Sitio web atribúe algún dereito sobre os mesmos.

2.6. Nulidade e ineficacia das cláusulas: Se calquera cláusula incluída nas presentes Condicións Xerais fose declarada total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia tan só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as presentes Condicións Xerais en todo o demais, considerándose tal disposición total ou parcialmente por non incluída.

2.7. Lexislación aplicable e xurisdición competente: Estas Condicións Xerais rexeranse ou interpretarán conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. NHDiario e o Usuario acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións Xerais, aos Xulgados e Tribunais da Coruña.