O gasto en pensións contributivas sitúase no 11,8% do PIB


Ao 1 de agosto, a nómina mensual das prestacións contributivas da Seguridade Social ascendeu a 10.856,9 millóns de euros. O incremento interanual sitúase no 4,6% en termos homoxéneos. Tres cuartas partes da nómina de pensións contributivas de agosto foi a pensións de xubilación, en concreto, o 72,4%, é dicir, 7.860,1 millóns de euros. A pensións de viuvez destináronse 1.832,7 millóns de euros, mentres que a nómina das prestacións por incapacidade permanente, pola súa banda, ascende a 985,3 millóns; a de orfandade, a 150,5 millóns de euros e as prestacións en favor de familiares, a 28,4 millóns. A pensión media do sistema ascende en agosto a 1.091,3 euros mensuais. Esta contía, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e en favor de familiares), aumentou no último ano un 5,3%; en termos homoxéneos, un 3,7%.