O gasto en pensións contributivas sitúase no 11,8% do PIB


A nómina das pensións de xuño alcanza os 10.832,2 millóns de euros. Abónanse 9.936.182 pensións contributivas a algo máis de 9 millóns de pensionistas. 261.598 prestacións perciben o complemento de brecha de xénero.

O 72,4% da nómina das pensións, 7.837,2 millóns de euros, destínanse ao abono das pensións de xubilación. A pensións de viuvez dedícanse 1.830,3 millóns de euros, mentres que a nómina das prestacións por incapacidade permanente, pola súa banda, sitúase en 986,2 millóns de euros, a de orfandade supón 150,2 millóns de euros e as prestacións en favor de familiares, 28,3 millóns.

A pensión media do sistema ascende en xuño a 1.090,2 euros mensuais. Esta contía, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e en favor de familiares), aumentou no último ano un 5,5%. O gasto en pensións sitúase no 11,8% do produto interior bruto (PIB).