O Goberno destina máis de 38 millóns de euros en axudas para o desenvolvemento e comercialización de produtos agrarios

Imaxe de verduras e froitas_PIXABAY

  • O financiamento destas axudas realizarase nun 47% con cargo ao orzamento nacional

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria, publicou este martes no Boletín Oficial do Estado a convocatoria de axudas a investimentos materiais ou inmateriais en transformación, comercialización e desenvolvemento de produtos agrarios, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020, para fomentar a integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

O montante total previsto nesta convocatoria é de 38.832.195,28 euros, distribuído en dúas anualidades orzamentarias: 13.832.195,28 euros en 2020 e 25.000.000,00 euros en 2021. O financiamento destas axudas realizarase nun 53% con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e nun 47 % con cargo ao orzamento nacional.

Os proxectos de investimento subvencionados poderán ter unha duración máxima de dúas anualidades. A axuda por proxecto non poderá superar, en función do tipo de beneficiario, o 60% dos gastos subvencionables no caso de que o beneficiario sexa unha Entidade Asociativa Prioritaria ( EAP) e ata o 40% no caso de que o beneficiario sexa unha entidade mercantil participada maioritariamente por unha EAP, cun límite máximo por proxecto de investimento de 5 millóns de euros.

As solicitudes de axuda presentaranse no prazo de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOE, ampliado devandito prazo tantos días como quede establecido o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 ou as súas modificacións, segundo o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Estas axudas están reguladas polo Real Decreto 1010/2015, do 6 de novembro, polo que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas a investimentos materiais ou inmateriais en transformación, comercialización e desenvolvemento de produtos agrarios para mellorar a competitividade dos produtos ofrecidos polas EAP.