O Ministerio de Sanidade presentou o Plan de Acción sobre Adiccións 2021‐24

Cedida.

O Ministerio de Sanidade presentou o Plan de Acción sobre Adiccións 2021‐24, aprobado este martes na Conferencia Sectorial do Plan Nacional sobre Drogas. Trátase do proxecto que rexerá as accións en materia de adiccións que levará a cabo o Ministerio de Sanidade nos próximos anos.

Ademais da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), e outros centros directivos do Ministerio de Sanidade, participaron na súa elaboración outros Ministerios implicados, Comunidades Autónomas e entidades locais, Ong, sociedades científicas e os axentes sociais (sindicatos e patronal) implicados no problema das adiccións.

A ministra de Sanidade, Carolina Darias, explicou que o Plan de Acción será nos próximos anos o principal instrumento para executar as políticas sobre adiccións en España co propósito de facer do noso país unha contorna máis saudable e con maior calidade de vida.

O resultado é un plan que enumera 46 accións e 135 actividades baixo os principios da eficacia, a eficiencia e a optimización de recursos; do establecemento dunha cogobernanza; e da avaliación e calidade das accións.

Estes principios compleméntanse cun enfoque de xénero: o Plan mostra unha énfase en abordar aspectos de xénero, e o binomio violencia e abuso de substancias. Xunto con este enfoque, todo o Plan pon especial atención á promoción da saúde dos menores.

É un Plan froito do consenso, que se elaborou cun alto grao de participación que implicou a institucións, organizacións do terceiro sector e expertos, e que foi presentado e referendado tanto na Comisión Sectorial como no Consello Español de Drogodependencias e Outras Adiccións.

Desde o primeiro Plan Nacional sobre Drogas, aprobado en 1985 nun contexto de alarma social suscitada pola irrupción da heroína no noso país, mantívose un esquema de consenso como eixo da planificación das actividades en materia de adiccións, implicando non só ao Ministerio de Sanidade senón tamén a outros organismos crave na Administración Xeral do Estado como o Ministerio de Interior, as CCAA, as entidades sen ánimo de lucro do sector, as corporacións locais, persoas expertas e investigadoras e os axentes sociais. Ao longo destas décadas, este traballo mostrou unha notable continuidade que permitiu mellorar a resposta ás adiccións.

Entre as accións de prevención e redución do risco, destacan:

  • A promoción da prevención ambiental e adecuación dos programas de prevención ás contornas dixitais.
  • O desenvolvemento dun lecer saudable impulsando a prevención de violencia sexual e sexo de risco en contextos de lecer.
  • O fomento da prevención e a investigación das adiccións comportamentais.
  • A mellora da seguridade viaria a través da detección temperá e intervención breve en transporte e accidentes de tráfico.

Por outra banda, o Plan expón accións para mellorar a atención integral a través de:

  • A mellora da calidade das intervencións.
  • A abordaxe da violencia de xénero e adiccións en recursos asistenciais.
  • A implantación de boas prácticas no bo uso de hipnosedantes e analxésicos opioides.
  • A mellora da resposta asistencial aos internos de centros penais e de centros de internamento para estranxeiros con problemas de adiccións.

Segundo o Goberno, a construción deste Plan expresa un esforzo colectivo que debe ser sostido no tempo. O seu período de vixencia permitirá abordar retos máis ambiciosos cun impacto transformador nas políticas sobre adiccións.