Poderanse despregar cableados aéreos en solo rústico para garantir os servizos á cidadanía


Cómpre lembrar que a Lei do solo de Galicia prohibe os novos tendidos aéreos no solo de núcleo rural tradicional, aínda que se refire, en exclusiva, aos novos tendidos, deixando á marxe o reforzo do trazado adicional sobre despregues aéreos previamente existentes ao igual que as redes de nova creación que sigan o trazado de tendidos xa existentes doutras redes.

Ante a necesidade de facilitar a extensión das redes de telecomunicacións a todo o territorio, prestando especial atención ao medio rural e costeiro non urbano e ás áreas máis illadas para permitir velocidades de conexión a internet equiparables coas existentes ou previstas para o resto da Comunidade, a Xunta Consultiva de Urbanismo ditamina que a interpretación da Lei do solo debe aplicarse unha lectura plenamente compatible coa Lei básica estatal de telecomunicacións.

Así, segundo especifica esta normativa sectorial estatal, no caso de que non existan canalizacións subterráneas ou que non sexa posible o seu uso, os operadores poderán efectuar despregues aéreos seguindo os previamente existentes.