Telefónica e a Xunta poñen en marcha o seu Acordo Marco en materia de ciberseguridade

Foto.- Telefónica.

Telefónica e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia —Amtega— asinaron un contrato polo cal se creará unha Oficina Técnica que asesorará ás entidades locais e administracións públicas en ciberseguridade, e levarán a cabo accións de concienciación e formación en ciberseguridade dirixidas a funcionarios públicos, empresas privadas e colectivos sociais e educativos.

Este é o primeiro contrato derivado do Acordo Marco de servizos de ciberseguridade asinado entre a Xunta de Galicia e Telefónica no mes de novembro, e que trata de dar unha resposta global ás necesidades de ciberseguridade de administracións, colectivos empresariais e cidadáns galegos. En virtude deste amplo acordo, Telefónica, sempre baixo a dirección de Amtega, poñerá en marcha distintos servizos, para cuxa execución destinará a profesionais altamente cualificados tanto no ámbito técnico como normativo.

A creación da Oficina Técnica é, efectivamente, a primeira acción derivada deste Acordo Marco, pero haberá máis. Contémplase tamén a creación dun portal web, www.csirt.gal, a través do cal se achegará información de alto valor en materia de ciberseguridade, e que servirá de guía a cidadáns, empresas, administracións e colectivos educativos, poñendo á súa disposición vídeos formativos, campañas de concienciación, infografías ou alertas de interese.

Entre os servizos especializados en ciberseguridade que se contemplan neste acordo inclúense ademais servizos de monitoraxe da rede mediante sondas de tráfico e firewalls de última xeración, xestión e seguimento de eventos de ciberseguridade, servizos de ciberinteligencia e consultoría de alta especialización en seguridade da información e dos datos persoais.

Poñeranse en funcionamento tamén ferramentas para medir o nivel de ciberseguridade das entidades públicas galegas, o que permitirá establecer comparativas con outras comunidades autónomas ou sectores de actividade, sentando así as bases para posibles accións de mellora. Tamén se poñerá en marcha un servizo de monitoraxe, análise e xestión continua de vulnerabilidades, que permitirá detectar as brechas de seguridade existentes nos sistemas e actuar sobre elas de forma preventiva.

Entre as accións previstas no Acordo Marco —dotado con 5,9 millóns de euros e cunha duración de dous anos, máis outros dous de prórroga—, está a realización de ciberejercicios de adestramento en ciberseguidad para o persoal das organizacións, co obxectivo de elevar o seu nivel de coñecemento na materia e a súa capacidade de reacción ante un incidente. Ademais, poñeranse en marcha servizos de formación, concienciación e talento que incluirán campañas a través de diferentes medios e redes sociais, e que se reforzarán con vídeos formativos e actividades dirixidas a colectivos sociais, pemes, funcionarios públicos, colectivos educativos (pais, ampas, profesores e menores) e colectivos en risco de exclusión. Nesta liña de formación e concienciación, Telefónica organizará distintos eventos en materia de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais.