Vimianzo | El TACGAL vuelve a desestimar el recurso de Antelo contra los pliegos de contratación del proyecto del IDAE

Ayuntamiento de Vimianzo

  • Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en la vía administrativa

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, TACGAL, desestimó el segundo recurso interpuesto por el concejal Manuel Antelo contra los pliegos de la contratación del proyecto de renovación del alumbrado exterior del ayuntamiento de Vimianzo. «Esta resolución é definitiva na vía administrativa, e contra a mesma só cabe interpoñer recurso perante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia» señalan desde el Gobierno local.

En su resolución el TACGAL argumenta que Manuel Antelo Pazos, en su condición de concejal, lo que formula es “un escrito de alegacións, no entendemento de que o acordo adoptado polo pleno o 26/04/2021 non cumpre a resolución do TACGAL de data 20/04/2021, e o principio de congruencia esixe analizalo como tal, polo que procede unicamente analizar se a actuación implica unha elusión da Resolución TACGal 86/2021, por ser ese o ámbito para tal incidente”. En consecuencia, “non procede pronunciamento deste Tribunal sobre aqueles aspectos dese escrito de alegacións que, se ben citando elementos da memoria xustificativa aprobada polo pleno, o que pretenden é unha crítica ao que son os criterios de valoración recollidos nos pregos da licitación, aspecto no que este TACGal non se pode pronunciar neste momento”.

El argumentario concluye que “non existindo modificación do contido dos pregos da licitación como resultado do disposto na nosa Resolución 86/2021 e á vista do establecido no artigo 36.1 do RD 814/2015 non podemos acoller que o acordo plenario criticado polo alegante non se axuste ao ámbito da retroacción ordenada na nosa previa Resolución”.

En definitiva, no se puede afirmar que existe en la actuación del órgano de contratación un ánimo elusivo de la Resolución del TACGAL 86/2021, por lo que la licitación del contrato del IDAE, en el que se sustituirán más de 4.000 luminarias en todo el municipio, sigue adelante.

«Para todo Vimianzo é unha gran nova poder contar, agora parece que si de xeito definitivo e sin os habituais atrancos por parte dalgún dos grupos da oposición, do mellor proxecto para este municipio da última década», subrayaron desde el Ejecutivo local.